Sunday, May 09, 2021
ความสูงของเด็ก
พัฒนาการเด็ก

ความสูงของเด็ก-ภาวะเด็กเตี้ย-พัฒนาการเด็ก-พ่อแม่ต้องรู้!!-ufoid

ภาวะเด็กเตี้ย พ่อแม่ยุคใหม่ควรใส่ใจ

ถือเป็นปัญหาสำคัญเรื่องพัฒนาการของเด็กที่ไม่ควรมองข้ามในเรื่องความสูงของเด็กที่พ่อแม่จะต้องให้ความใส่ใจ โดยปัญหาเรื่องความสูงของเด็กแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มแรกคือเด็กที่มีส่วนสูงไม่ดีพอ เนื่องจากเกิดการขาดฮอร์โมนบางอย่าง เช่น Growth Hormone หรือ Thyroid Hormone หรือมีความผิดปกติทางโครโมโซม เช่น Turner Syndrome หรือที่มีน้ำหนักแรกเกิดน้อยจนไม่สามารถเติบโตได้สมวัย

กลุ่มสองคือเด็กที่โตได้ไม่เต็มศักยภาพที่ควรจะเป็น ซึ่งพบได้ค่อนข้างมากเนื่องจากการใช้ชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนไปของเด็กในยุคนี้ ข้อสำคัญคือเรื่องอาหารภาวะโภชนาการที่เด็กควรจะได้รับธาตุอาหารที่ครบทั้ง 5 หมู่ ทั้ง 3 มื้อในแต่ละวันอีกด้วย

…..ต้องให้ความสำคัญในช่วงวัยที่ร่างกายเด็กกำลังเจริญเติบโต เพราะจะส่ง

ความสูงของเด็ก

ผลกระทบในเรื่องของความสูงของเด็ก….

จากปัญหาการใช้ชีวิตที่เร่งรีบจึงส่งผลทำให้เด็กได้รับอาหารที่ไม่ครบ 5 หมู่บ้าง โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ไม่ชอบทานผักและทานผักกันน้อยมากประกอบกับการเลี้ยงลูกที่ต้องแข่งขันทำให้เด็กรุ่นใหม่ขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสมและเด็กบางคนใช้เวลาอยู่กับโทรศัพท์มือถือมากเกินไปส่งผลให้นอนดึกทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่งปัจจัยต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กทั้งสิ้น

เมื่อเด็กที่พบปัญหาก็จะต้องไปพบหมอเพื่อทำการตรวจร่างกายหาสาเหตุว่าเพราะอะไรจึงทำให้ไม่สูงหรือมีภาวะเตี้ยแต่ถ้าพ่อแม่ละเลยอาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการด้านต่างๆตามมาได้อีกด้วย

ความสูงของเด็ก

ความสูงในแต่ละช่วงวัย

  • เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 4 ปีควรจะมีส่วนสูงเพิ่ม 7 เซนติเมตร/ปี
  • เด็กที่มีอายุ 4-6 ปีควรจะมีส่วนสูงเพิ่ม 6 เซนติเมตร/ปี
  • เด็กที่มีอายุมากกว่า 6 ปีขึ้นไปช่วงก่อนเข้าสู่วัยรุ่นควรจะมีส่วนสูงเพิ่ม 5 เซนติเมตร/ปี

ความสูงของเด็ก

 

ปัญหาด้านความสูง

หมอก็จะทำตรวจประวัติส่วนสูงของคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าเกิดจากกรรมพันธุ์พ่อแม่หรือไม่ที่มีผลต่อความสูงของเด็ก เพราะไม่ใช่ว่าเด็กทุกคนจะมีส่วนสูงที่เท่ากัน เจริญเติบโตเหมือนกัน แต่ต้องดูกรรมพันธุ์และร่างกายของเด็กเป็นสำคัญด้วย

เมื่อคุณหมอซักประวัติเสร็จก็จะทำการตรวจร่างกายเพื่อหาสาเหตุปัญหาในความสูงของเด็ก แต่ในบางกรณีก็จะมีการเอ็กซเรย์กระดูก ถ้าเมื่อตรวจแล้วมีปัญหาหมอก็จะต้องตรวจเลือด ตรวจฮอร์โมนชนิดต่างๆและตรวจโครโมโซมด้วย ซึ่งถ้ามีระดับฮอร์โมนที่ผิดปกติก็จะมีการตรวจขั้นตอนต่อไป เช่น ถ้ามีระดับ Growth Hormone ผิดปกติก็จะต้องหาสาเหตุว่าผิดปกติเนื่องจากอะไร การตรวจขั้นต่อไปคือ การทำ MRI เพื่อถ่ายภาพในสมองบริเวณต่อมใต้สมองว่ามีความผิดปกติทางด้านการเจริญเติยโตตรงไหนอย่างไรภึงมีผลกระทบต่อความสูงของเด็ก นั่นเอง

ความสูงของเด็ก

#https://ufoid.net#ความสูงของเด็ก#ภาวะเตี้ย

Back To Top