Sunday, December 03, 2023
คุณแม่มือใหม่ ปัญหาและวิธีการแกไข้ พัฒนาการเด็ก สุขภาพ เรื่องน่ารู้ โรคเด็ก

โรคสมาธิสั้น จะสามารถเช็คอย่างไร ว่าลูกน้อย ที่บ้านของเรา เป็นหรือไม่

พ่อแม่ย่อมปรารถนาให้ลูกสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  แต่หากลูกมีอาการผิดปกติและกำลังสงสัยว่าลูกที่บ้านเป็น โรคสมาธิสั้น หรือไม่  ก็ต้องรีบเช็กเบื้องต้นตามนี้ค่ะ โรคสมาธิสั้น เกิดจากอะไร โรคสมาธิสั้น หรือเรียกง่ายๆ ว่า  ADHD  (หลายคนเรียกเด็กที่เป็นโรคนี้ว่าเด็กไฮเปอร์)  เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสารเคมีหรือสารสื่อนำประสาทในสมอง  ส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมระบบการทำงานของร่างกายหลายส่วน  อาทิ  สมาธิ  ความจำ  การตัดสินใจ  การคิดคำนวณ  การวางแผน  ความยับยั้งชั่งใจ  รวมถึงพฤติกรรม ส่งผลให้เด็กแสดงความผิดปกติออกมา  มีผลเสียต่อชีวิตโดยตรงทั้งการดำเนินชีวิต  การเรียน  การเข้าสังคม  และจากสถิติพบว่าเด็กไทยเป็นโรคสมาธิสั้นสูงถึง  5 – 10%  (เกิดกับเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิงถึง  4  เท่า)      นอกจากนี้โรคสมาธิสั้นมีด้วยกัน  3  ประเภท  ได้แก่ 1.  อาการขาดสมาธิ  (ไม่มีสมาธิ  ขี้หลงขี้ลืม)  2.  อาการซนผิดปกติ  (ไม่สามารถอยู่นิ่งได้) 3.  อาการใจร้อนวู่วาม  (ทำสิ่งต่างๆ อย่างหุนหันพลันแล่น)  อาการที่บ่งบอกว่าลูกเป็นโรคสมาธิสั้น      ให้คุณเช็กว่าลูกมีอาการต่างๆ เหล่านี้หรือไม่  มากน้อยแค่ไหน  (ไม่ควรเกิน  6  อาการ) […]

Read More
Back To Top