Tuesday, January 31, 2023
ปัญหาและวิธีการแกไข้ เรื่องน่ารู้

ปัญหาของลูกวัยรุ่น ในช่วงวัยนี้ รู้ไว้ เข้าใจลูกรัก ลดปัญหาพ่อแม่ ไม่เข้าใจหนู

ถ้าคุณกำลังมีลูกที่ค่อนข้างเริ่มโตแล้ว ปัญหาของลูกวัยรุ่น การก้าวสู่ช่วงวัยเด็กไปสู่วัยรุ่น ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อย แต่คุณรู้ไหมว่า คำว่า “วัยรุ่น” จริง ๆ แล้วนับจากช่วงอายุใด  ช่วงวัยรุ่นแบ่งได้กี่ประเภท และแต่ละช่วงวัยเขามีปัญหาใดเป็นพิเศษ ซึ่งการเข้าใจพื้นฐานของการแบ่งช่วงวัยรุ่น ก็จะทำให้คุณเข้าใจลูกรัก และเตรียมการรับมือเมื่อเขากำลังจะเข้าสู่ช่วงที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจครั้งสำคัญได้ ปัญหาของลูกวัยรุ่น แบบออกตามช่วงวัย วัยรุ่นคือช่วงอายุใดบ้าง  ช่วงวัยรุ่น สามารถแบ่งได้ 3 วัย คือ ช่วงวัยรุ่นตอนต้น เด็กสาวอายุ 10-14 ปี เด็กหนุ่มอายุ 12-16 ปี  ปัญหาของลูกวัยรุ่นตอนต้น : เด็กวัยรุ่นเริ่มดื้อมากขึ้น เนื่องจากเด็กช่วงวัยรุ่นตอนต้นเริ่มโตแล้ว การเข้าใจเหตุผลจึงเป็นเรื่องที่เขาเรียนรู้ได้ แต่อย่างไรก็ตามเขาจะแค่เข้าใจเพียงเบื้องต้น แต่ไม่อาจคิดวิเคราะห์ หรือมองการณ์ไกลได้ ทำให้เด็กบางคนจะแสดงออกด้วยพฤติกรรมดื้อกับพ่อแม่ ไม่ใช่เด็กหัวอ่อนอีกต่อไป พ่อแม่จึงควรเข้าใจและอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้เด็กเข้าใจว่า สิ่งที่เขาคิดนั้นถูกต้องแล้วเพียงแต่บางเรื่องยังมีอะไรที่มากกว่านั้น และคุณที่อาบน้ำร้อนมาก่อนก็จะเป็นที่พึ่งพา และช่วยสอนประสบการณ์ให้เขาได้ ช่วงวัยรุ่นตอนกลาง เด็กสาวอายุ 15-18 ปี เด็กหนุ่มอายุ 17-20 ปี ปัญหาของลูกวัยรุ่นตอนกลาง : เด็กวัยรุ่นรักสวยรักงามมากเกินไป ช่วงวัยรุ่นตอนกลางเป็นช่วงที่เด็กเริ่มมีพัฒนาการทางร่างกายคงที่แล้ว […]

Read More
Back To Top