Sunday, December 03, 2023
กิจกรรมเด็ก คุณแม่มือใหม่ พัฒนาการเด็ก เรื่องน่ารู้

ทักษะการเข้าสังคม ของลูกเล็ก สอนลูกให้ อยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข

ถึงจะเป็นลูกเล็กไม่กี่ขวบ  แต่ก็ต้องอยู่ในสังคมนอกเหนือจากบ้าน  ดังนั้นพ่อแม่ควรฝึก ทักษะการเข้าสังคม  เพื่อเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและมีความสุขแก่เขาต่อไปครับ  ทักษะการเข้าสังคม แบบพื้นฐาน  ที่พ่อแม่สามารถปลุกฝังให้ลูกได้ สอนลูกไหว้ เป็น ทักษะการเข้าสังคม อย่างแรกที่พ่อแม่ต้องสอนให้ลูกไหว้ผู้ใหญ่เป็น  ไหว้อย่างสวยงามอ่อนช้อย ใช้คำพูดที่เหมาะสม   “ครับ”  หรือ  “ค่ะ”  บอกลูกว่าเป็นคำลงท้ายที่น่าฟัง  ควรใช้กับทุกคน  “สวัสดีครับ”  หรือ  “สวัสดีค่ะ”  บอกลูกว่าสำหรับทักทายหรือแสดงความเคารพนับถือผู้อื่น   “ขอบคุณครับ”  หรือ  “ขอบคุณค่ะ”  บอกลูกว่าสำหรับแสดงความซึ้งใจในน้ำใจหรือความกรุณาของผู้อื่น “ขอโทษครับ”  หรือ  “ขอโทษค่ะ”  บอกลูกว่าสำหรับแสดงความรับผิดชอบและแสดงความเสียใจ  เมื่อเขารบกวนหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน สอนให้รู้จักฟัง      พ่อแม่ควรสอนให้ลูกรู้จักเป็นผู้ฟังที่ดี  ไม่แย่งผู้อื่นพูด  ไม่พูดแซง  ไม่พูดขัด สอนให้แบ่งปันเป็น      ทักษะการเข้าสังคม ที่ไม่สอนไม่ได้ก็คือ  การสอนให้ลูกรู้จักแบ่งปัน  เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นในสังคมบ้างตามสมควร  โดยอาจเริ่มจากสังคมเล็กๆของเขาก่อน  เช่น  เพื่อนบ้าน  ห้องเรียน  จากนั้นค่อยๆ ขยายการแบ่งปันไปสู่สังคมที่ใหญ่ขึ้นครับ กล้าที่จะเสนอตัว      ควรสอนให้ลูกรู้จักเป็นส่วนหนึ่งของสังคม จะได้ไม่มีปัญหาลูกไม่เข้าสังคม  ลูกเข้าสังคมไม่เป็น  […]

Read More
Back To Top