Saturday, July 02, 2022
ปัญหาและวิธีการแกไข้ พัฒนาการเด็ก สุขภาพ เรื่องน่ารู้ โรคเด็ก

ทำความรู้จัก โรคพฤติกรรมดื้อต่อต้าน ในเด็กวัยเล็ก และเด็กวัยประถม

               ในปัจจุบันพบว่าเด็กไทยมี โรคพฤติกรรมดื้อต่อต้าน มากขึ้น ส่วนใหญ่มักจะพบในเด็กวัยเล็กไปจนถึงเด็กวัยประถม เด็กกลุ่มนี้มักจะมีอาการอารมณ์ฉุนเฉียว โมโหง่ายอยู่เป็นประจำ ซึ่งพฤติกรรมอารมณ์ของเด็กในช่วงอายุและวัยนี้มีแนวโน้มที่จะไม่ลดลงและอาจจะกลายเป็นการต่อต้าน ส่งผลกระทบต่อการเข้าสังคมของเด็กและความสัมพันธ์กับคนอื่นในอนาคตได้ โรคพฤติกรรมดื้อต่อต้าน ในวัยเด็ก                โรคพฤติกรรมดื้อต่อต้าน เป็นพฤติกรรมของเด็กวัยเล็กในช่วงอายุ 2-3 ปี ไปจนถึงเด็กวัยประถมในช่วงอายุ 8-9 ปี เด็กในช่วงวัยนี้พยายามที่จะเป็นตัวของตัวเอง ไม่รู้ขอบเขตของตัวเองว่าควรทำหรือไม่ควรทำสิ่งใด จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ใหญ่บอกว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นดีหรือไม่ดี นอกจากลักษณะอาการของเด็กจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวและโมโหง่ายแล้ว ยังมีพฤติกรรมในด้านอื่นๆ อีก ได้แก่ การก่อกวนผู้อื่น ไม่ทำตามกฎระเบียบ ซึ่งพฤติกรรมลักษณะนี้มักจะแสดงออกต่อพ่อแม่                สาเหตุที่ทำให้เกิด โรคพฤติกรรมดื้อต่อต้าน ในเด็ก ส่วนหนึ่งที่พบ คือ มาจากบุคลิกของเด็ก เด็กจะค่อนข้างมีความชัดเจนในตัวเอง และอีกสาเหตุหนึ่งมาจากสิ่งแวดล้อมในครอบครัว เช่น พ่อแม่อาจจะมีปฏิกิริยาที่ไม่เหมาะสมต่อการต่อต้านพฤติกรรมของเด็ก ซึ่งถ้าเด็กแสดงพฤติกรรมลักษณะนี้ออกมามากๆ อาจจะส่งผลเสียต่อเด็กในอนาคต เช่น เด็กอาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากคนในสังคมและจะมีความภาคภูมิใจในตัวเองลดต่ำลงเมื่อได้แสดงออกต่อหน้าคนอื่น                โรคพฤติกรรมดื้อต่อต้าน ในเด็กมักจะมีความสัมพันธ์กับโรคพฤติกรรมเกเรต่อต้านสังคม วิธีการรักษาโรคชนิดนี้สามารถรักษาได้โดยการประเมินความสัมพันธ์คนในครอบครัวเป็นอันดับแรก เนื่องจากว่าเด็กบางคนมีลักษณะเฉพาะบางอย่าง ซึ่งอาจจะใช้วิธีรักษาในบางวิธี ในส่วนของพ่อแม่ต้องให้เวลากับลูกมากขึ้น พูดชมเชยต่อเมื่อเด็กมีพฤติกรรมที่ดี เพิกเฉยต่อเด็กเมื่อมีพฤติกรรมที่ไม่ดีและไม่ควรดุหรือตีเด็ก ซึ่งถ้าดุหรือตีเด็กจะส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมที่ต่อต้านมากขึ้น สามารถติดตามบทความ แม่และเด็ก การเลี้ยงลูก พัฒนาการเด็ก โรคเด็ก เรื่องน่ารู้ […]

Read More
Back To Top