Saturday, December 09, 2023
คุณแม่มือใหม่ ปัญหาและวิธีการแกไข้ สุขภาพ เรื่องน่ารู้ โรค โรคเด็ก

วิธีการดูแล เด็กและวัยรุ่น ที่กำลังป่วยเป็น โรคทางจิตเวช

               ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ป่วยที่เป็น โรคทางจิตเวช ค่อนข้างมาก หลายๆ คนมักจะมีความเข้าใจว่า โรคนี้มักจะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ที่จริงแล้ว โรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งเด็กและวัยรุ่น ซึ่งแต่ละช่วงวัยจะมีความเครียด ความกดดัน การพบเจอเหตุการณ์หรือสภาพสังคมที่แตกต่างกัน สาเหตุที่เด็กและวัยรุ่นป่วยเป็นโรคนี้มีหลากหลายสาเหตุ ส่วนหนึ่งอาจมาจากพันธุกรรมของพ่อแม่และการเลี้ยงดูจากครอบครัว แนะนำ วิธีการดูแล เด็กและวัยรุ่น ที่ป่วยเป็น โรคทางจิตเวช                โรคทางจิตเวช เด็กและวัยรุ่น มักพบใน 2 ช่วงวัย นั่นคือ ช่วงเด็กวัยเล็กถึงวัยก่อนเข้าเรียน และเด็กช่วงวัยประถมศึกษาถึงช่วงวัยรุ่น ในส่วนของเด็กช่วงแรก มักพบโรคที่เกี่ยวข้องกับความบกพร่องทางด้านสติปัญญา เช่น โรคออทิสติก และโรคบกพร่องทางการเรียนรู้ เช่น ด้านการอ่าน ด้านการคิดคำนวณ รวมทั้งโรควิตกกังวล ความกลัวที่จะต้องแยกจากพ่อแม่ก่อนเข้าเรียน ในส่วนของเด็กช่วงที่สองมักจะพบว่าเด็กส่วนมากมักป่วยเป็นโรคติดเกมและโรคซึมเศร้า                สาเหตุที่ทำให้เกิด โรคทางจิตเวช เด็กและวัยรุ่น พบว่ามี 4 สาเหตุ นั่นคือ สาเหตุแรกมาจากพันธุกรรม ยีนส์หรือดีเอ็นเอ เช่น ดาวน์ซินโดรม สาเหตุที่สองอาจมีความเกี่ยวข้องกับบางโรคและพฤติกรรมต่างๆ ร่วมด้วย เช่น โรควิตกกังวลและโรคซึมเศร้า […]

Read More
Back To Top